xs
xsm
sm
md
lg

ไขข้อข้องใจ ทำไมฟ้องชู้ ขัดรัฐธรรมนูญ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ไขข้อข้องใจ ทำไมฟ้องชู้ ขัดรัฐธรรมนูญ

ถ้าข่าวใหญ่ในทางการเมืองที่มาจากศาลรัฐธรรมนูญ น่าจะเป็นเรื่องที่วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ไม่ขัดรัฐธรรมนูญแล้ว แต่อีกเรื่องใหญ่อีกเรื่องที่ในโลกออนไลน์ไปทัวร์ลงที่ศาลรัฐธรรมนูญ เห็นจะเป็นเรื่องการวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ให้ชายหรือหญิงฟ้องบุคคลที่เป็นชู้ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเป็นปัญหาและขัดรัฐธรรมนูญ คือ มาตรา 1523 วรรคสองที่ระบุว่า "สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้" โดยมีประเด็นที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคอยู่ กล่าวคือ มาตรานี้ให้สิทธิในการฟ้องแก่ชายมากกว่าหญิง โดยชายสามารถฟ้องชู้ของหญิงได้ทุกกรณี ต่างกับหญิงที่จะฟ้องชู้ของชายได้เฉพาะกรณีเป็นชู้ที่มีความสัมพันธ์อย่างเปิดเผยและเป็นหญิงเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้คำวินิจฉัยมีผลทันที แต่รอให้พ้น 360 วันไปก่อน ระหว่างนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 27 ว่าด้วยบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น