xs
xsm
sm
md
lg

ลพบุรีลงนาม (MOU) ความร่วมมือขยายอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ลพบุรี - จ.ลพบุรี ลงนาม (MOU) ประสานความร่วมมือโครงการปรับปรุงขยายอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สร้างความมั่นคงของแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี

วันนี้ (12 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นาวาอากาศเอกเทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน 2 นายนรินทร์ นิ่มวิญญา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี นายยุทธพงศ์ พิชญาภรณ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี นายพรชัย พงษ์ภู่ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลพบุรี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด

ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการปรับปรุงขยายอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภคเขตเมืองลพบุรี ในพื้นที่กองบิน 2 รวมเนื้อประมาณ162 ไร่เศษ งบประมาณดำเนินการรวม 43 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดลพบุรี เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสำคัญของประเทศ ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง ซึ่งภาคการเกษตรเป็นภาคการผลิตหลักอันดับต้นของภาคกลาง

ทั้งนี้ ในปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งจากการกระทำของมนุษย์และจากปัจจัยทางธรรมชาติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของฝนที่ทำให้แหล่งน้ำต้นทุนหลายแห่งมีปริมาณการกักเก็บน้ำในแต่ละปีลดลงจากในอดีต ส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งที่สุ่มเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา

โดยในปี 2562-2563 มีสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลต่อแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา และช่วงฤดูน้ำหลากของทุกปี พื้นที่ชุมชนตำบลเขาสามยอด ตำบลท่าแค และตำบลเขาพระงาม มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่เป็นประจำในช่วงฤดูน้ำหลากของทุกปี

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากปี 2564 จังหวัดลพบุรี ได้ประสบสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้น คลองชัยนาท-ป่าสัก มีปริมาณน้ำน้อยมากจนเกิดผลกระทบกับระบบการผลิตน้ำประปาซึ่งมีผู้ใช้บริการมากโดยเฉพาะยิ่งในเขตอำเภอเมืองลพบุรี ที่มีผู้ใช้ถึง 200,000 กว่าคน ในสมัยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนก่อน ได้มีส่วนผลักดันแผนงานให้เกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อหาแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา

ซึ่งในครั้งนั้น กองทัพอากาศ กองบิน 2 โดยมีการพูดคุยหารือกันระหว่างหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจนมาถึงวันนี้เราสามารถผลักดันโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุประมาณ 800,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมแผนงานโครงการระบบผลิตน้ำประปาโดยการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งสามารถให้การรองรับการใช้น้ำของประชาชนได้เมื่อเกิดภัยแล้งน้ำแล้ง ประมาณ 14-15 วัน ซึ่งจะเป็นหลักประกันให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
กำลังโหลดความคิดเห็น