xs
xsm
sm
md
lg

ก.น.บ.ไฟเขียวเดินหน้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบฯ 68 ของ 76 จังหวัด-18 กลุ่มจังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:เมื่อเวลา 13.30 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) มอบหมายให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2567 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รวมทั้งผู้แทนภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมด้วย

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัด 76 จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด จำนวน 1,859 โครงการ รวมงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนทั้งสิ้น 43,741,781,270 บาท โดยแบ่งเป็นโครงการที่เห็นควรสนับสนุนในกรอบวงเงิน (Y1) 1,391 โครงการ งบประมาณ 29,646,797,051 บาท และโครงการเห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน (Y2) 468 โครงการ งบประมาณ 14,094,984,219 บาท พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการและงบประมาณ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนแจ้งเวียนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อเสนอโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมจำนวน 467 โครงการ วงเงิน 197,799.6599 ล้านบาท โดยขอให้สำนักงบประมาณให้ความสำคัญและพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาภาคเป็นลำดับแรก เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนแจ้งส่วนราชการเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

3. การดำเนินงานจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการฯ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเวียนจังหวัด กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติ

4. แนวทางการบริหารสินทรัพย์ที่เกิดจากงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ พร้อมทั้งแจ้งเวียนจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการเพื่อดำเนินการต่อไป

5. ร่างแนวทางการนำร่องการจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างจังหวัดและส่วนราชการฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามแนวทางที่เสนอให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำภาคเหนือ และภาคตะวันออก โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการประจำภาคเหนือ และนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการประจำภาคตะวันออก และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำภาค นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) ในฐานะประธาน ก.น.บ. เพื่อพิจารณาลงนาม และแจ้งเวียนคณะอนุกรรมการฯ เพื่อทราบ

7. การเสนอแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม โดย (1) มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงบประมาณ ชี้แจงให้กระทรวง/กรมให้ความสำคัญกับการจัดทำโครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 (2) มอบหมายให้ สศช. และกระทรวงมหาดไทยชี้แจงและทำความเข้าใจกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการจัดทำข้อเสนอโครงการ จ.3 / กจ.3 ให้มีความเหมาะสม โดยเป็นโครงการที่มีลำดับความสำคัญสูงและมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอโครงการ จ.3 / กจ.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และครบถ้วนสมบูรณ์