xs
xsm
sm
md
lg

ดิจิทัลวอลเล็ตเริ่มเสื่อม SME สนใจลดลง ระบบยุ่งยาก-กระทบธุรกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:ดิจิทัลวอลเล็ตเริ่มเสื่อม SME สนใจลดลง ระบบยุ่งยาก-กระทบธุรกิจ

ท่ามกลางปัญหาของการหางบประมาณมาใช้สำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ปรากฎว่านโนบายประชานิยมที่เป็นเรือธงของรัฐบาลกำลังจะคลายความนิยมทั้งๆที่โครงการยังไม่คลอดออกมาด้วยซ้ำ ภายหลังสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่ส่วนใหญ่ต่างบอกตรงกันว่าโครงการนี้ไม่มีความน่าสนใจแล้ว

นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า การสอบถามจากผู้ประกอบการ SME จำนวน 2,704 ราย ใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2567 พบว่า สัดส่วนความสนใจในการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการ SME อยู่ที่ 75.2% ลดลงจากการสำรวจครั้งก่อนที่มีสัดส่วนความสนใจในการเข้าร่วมมากถึง 82.9% มีสาเหตุมาจากความกังวลเรื่องการใช้สิทธิและการเบิกจ่ายเงิน เงื่อนไขของโครงการที่ให้ธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่สามารถเข้าร่วมได้ ทำให้ธุรกิจรายเล็กมีความกังวลต่อยอดผู้ที่จะมาใช้บริการ และบางกลุ่มธุรกิจประเมินว่าธุรกิจของตนไม่เหมาะกับโครงการ รวมถึงการขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์/เครื่องมือหรือทักษะความรู้ในการใช้งาน Super App

นอกจากนี้ ผลสำรวจระบุว่า ผู้ประกอบการ SME ยังคงมีความกังวลในด้านระบบและขั้นตอนรองรับ รวมถึงเสถียรภาพของการใช้งานในแอพพลิเคชั่นใหม่มากที่สุด รองลงมาคือ เงื่อนไขและการใช้สิทธิ เนื่องจากกลุ่มธุรกิจรายเล็กและธุรกิจขนาดย่อม กังวลว่าไม่มีร้านค้าที่ตรงตามความต้องการในพื้นที่ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ไปใช้จ่ายร้านสะดวกซื้อรายย่อย รวมไปถึงการกลัวโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับรูปแบบการเบิกจ่ายเป็นเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจของตนเอง เช่น กลุ่มธุรกิจร้านอาหารที่ต้องการหมุนเงินแบบวันต่อวัน เป็นต้น รองลงมาคืออยากให้มีการใช้สิทธิในแอพเป๋าตังเหมือนเดิม เนื่องจากมีความกังวลต่อการเรียนรู้การใช้งาน Super App ของโครงการ และผู้ประกอบการ SME ยังเสนอให้ลดเงื่อนไขในการจำกัดพื้นที่การใช้งาน ให้สามารถใช้งานได้ทั่วประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น