xs
xsm
sm
md
lg

AIS มอบเครื่องสีข้าวรวมพลัง ม.ขอนแก่น-พาณิชย์จังหวัดหนุนศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง สร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ-ข้าวทับทิมชุมแพ
ศูนย์ข่าวขอนแก่น - AIS ลงพื้นที่มอบเครื่องสีข้าวช่วยเพิ่มกำลังการผลิต ลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ บูรณาการความร่วมมือกับ ม.ขอนแก่น โดยอุทยานวิทยาศาสตร์นำนวัตกรรม และการวิจัยขับเคลื่อนด้านการผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน ตั้งแต่การปลูกจนถึงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ด้านพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์ข้าวทับทิมชุมแพออกสู่ตลาด เสริมศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลโนนอุดม สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

(ซ้ายมือ) นางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอชุมแพ
นางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น ในนามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลโนนอุดม กล่าวถึงความร่วมมือดังกล่าว เริ่มจากที่คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาข้าวทับทิมชุมแพ ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีสารพฤกษเคมีสูง ทั้งสารแอนโทไซยานินและโปรแอนโทไซยานิน ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงร่วมกับพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นช่วยวางแนวทางและยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวทับทิมชุมแพ แปรรูปและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

เช่น น้ำนมข้าวทับทิมชุมแพ โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป ข้าวทับทิมชุมแพสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน ฯลฯ ตลอดจนแบบแปลนสถานที่ผลิตและบรรจุข้าวสารทับทิมชุมแพที่สอดคล้องตามมาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจชุมชนยังขาดแคลนเครื่องจักรสีข้าวเพื่อแยกข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวกล้อง โรงเรือนสำหรับเป็นสถานที่ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันยังต้องอาศัยการว่าจ้างโรงสีข้าวจากชุมชนอื่น กอปรกับกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น

นายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS
นายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS กล่าวว่า “AIS นอกเหนือจากการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นแล้ว เรายังตระหนักถึงการสร้างสังคม รวมทั้งคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกมิติอย่างยั่งยืน การที่ AIS ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ถือเป็นการต่อยอดการบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อผลักดันศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลโนนอุดม หรือกลุ่มข้าวทับทิมชุมแพในครั้งนี้ ด้วยการมามอบเครื่องสีข้าว เพื่อช่วยเพิ่มกำลังการผลิตข้าวทับทิมชุมแพ ที่เป็นข้าวทางเลือกเพื่อสุขภาพ

ที่สำคัญ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องสีข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ส่งผลก่อให้เกิดการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน จากการที่มีปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายตลาดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ต่อไป

ขณะที่ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า 3 พลังที่บูรณาการความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน/วิสาหกิจชุมชน เพื่อเติมเต็มให้แผนกลยุทธ์นวัตกรรม (Innovation Roadmap) ชัดเจนและต่อเนื่อง การสนับสนุนของ AIS ครั้งนี้จึงถือเป็นการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการวัตถุดิบในห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) เพื่อต่อยอดตั้งแต่จากต้นน้ำไปสู่การยกระดับมาตรฐาน อย. GMP HACCP ในระบบกลางน้ำอย่างเป็นรูปธรรม


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ยังคงมุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนองคาพยพให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อนำวัตถุดิบท้องถิ่น ‘ข้าวทับทิมชุมแพ’ ยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสู่โอกาสทางการตลาดในระบบปลายน้ำ และผลักดันให้ไปถึงปลายทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มั่นคง มั่งคั่งในอนาคตต่อไป

นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวเสริมถึงบทบาทของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในฐานะภาคีเครือข่ายที่ร่วมผลักดันผลิตภัณฑ์ข้าวทับทิมชุมแพออกสู่ตลาด โดยได้สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพการเกษตรตำบลโนนอุดมฯ ได้ออกบูทประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้างาน THAIFEX ในปี พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 โดยปัจจุบันได้วางจำหน่ายในช่องทางออฟไลน์แล้วในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เช่น ร้านโอทอปที่ว่าการอำเภอชุมแพ ร้านโอทอปศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ร้านของฝากอิหล่าคำแพง ท่าอากาศยานขอนแก่น

โดยวางแนวทางต่อยอดในตลาดต่างภูมิภาค ตลาดออนไลน์ ตลอดจนการขยายสู่ตลาดต่างประเทศแก้วิกฤตความมั่นคงด้านอาหารในอนาคตอีกด้วย


สนใจผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวทับทิมชุมแพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4304-8048 ต่อ 120
กำลังโหลดความคิดเห็น