xs
xsm
sm
md
lg

โฮปเวลล์ร้อง ปธ.สภา หยุดเผยแพร่รายงาน เหตุศาลแพ่งชี้เป็นเท็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:โฮปเวลล์ร้อง ปธ.สภา หยุดเผยแพร่รายงาน เหตุศาลแพ่งชี้เป็นเท็จ

แม้ว่าศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ที่ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยชดใช้ค่าเสียหาย 11,888 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี และเงินอื่นๆ รวมมากว่า 2.7 หมื่นล้านบาท แก่บริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากการใช้สิทธิเรียกร้อง ของบริษัทดังกล่าวขาดอายุความ แต่ดูเหมือนว่ายังมีประเด็นสืบเนื่องที่ตามมาในศาลอื่นอีกเช่นกัน

โดยเมื่อวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่กระทรวงคมนาคม ฟ้องร้องกล่าวหาบริษัทโฮปเวลล์(ประเทศไทย) จำกัดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นโมฆะ ด้วยการกล่าวอ้างว่าคณะรัฐมนตรีมิได้มีมติอนุมัติให้บริษัทโฮปเวลล์(ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการต้องห้ามตามประกาศคณะปฏิวัติที่ 281 ข้อ 2 ซึ่งรายละเอียดประกอบคำพิพากษายกฟ้องของศาลระบุชัดเจนว่าสัญญาการจัดตั้งบริษัทโฮปเวลล์มีคำขอจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ชอบด้วยกฏหมาย เนื่องจากบริษัทโฮปเวลล์ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2533 ให้ประกอบกิจการตามสัญญาสัมปทานแล้ว บริษัทโฮปเวลล์(ประเทศไทย) จำกัด จึงได้รับยกเว้นตามข้อ 2 ของประกาศคณะปฏิวัติที่ 281 มิได้เป็นโมฆะตามคำฟ้อง

ด้าน นายพิสิทธิ์ อุดมผล และนายวัฒนชัย คุ้มสิน กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัทโฮปเวลล์(ประเทศไทย)จำกัด ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคำพิพากษาศาลแพ่งดังกล่าว ยืนยันชัดเจนถึงเนื้อหาอันเป็นเท็จ และสะท้อนถึงการปฏิเสธอำนาจตุลาการที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ไม่ให้มีสภาพบังคับ อันเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของระบบยุติธรรมของประเทศอย่างร้ายแรง รวมทั้งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง ต่อบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) ที่มาจากรายงานของรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการปฏิบัติตามกฏหมายของโครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับและถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร และการใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย(โฮปเวลล์) ที่มีนายพีรพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นประธานคณะทำงาน ตามที่คณะกรรมาธิการการกฏหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฏรแต่งตั้งขึ้น

นายพิสิทธิ์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ นายพีรพันธุ์ ได้นำข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปใช้กล่าวอ้างต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเข้าข่ายการกระทำที่ขัดแย้งต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 213 และประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ.2564 ดังนั้น เพื่อทำความถูกต้อง โปร่งใสให้ปรากฏ จึงอยากเรียกร้องประธานสภาผู้แทนราษฏร ให้มีคำสั่งระงับการเผยแพร่เนื้อหาของรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการปฏิบัติตามกฏหมายของโครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับและถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร และการใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย(โฮปเวลล์) พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบ แก้ไข เนื้อหารายงานที่เป็นเท็จดังกล่าว เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรมต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น