xs
xsm
sm
md
lg

วธ.ยันไม่ชักดาบ เงินเดือนศิลปินแห่งชาติ เร่งเบิกงบด่วนที่สุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:วธ.ยันไม่ชักดาบ เงินเดือนศิลปินแห่งชาติ เร่งเบิกงบด่วนที่สุด

กระทรวงวัฒนธรรมที่ดูเหมือนจะไม่มีความเคลื่อนไหวอะไร แต่พอล้วงลึกๆลงไปแล้วก็มีบางเรื่องที่น่าสนใจเช่นกัน ภายหลังมีตัวแทนศิลปินแห่งชาติ ร้องเรียนมายังกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้ตรวจสอบกรณีไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน 25,000 บาท มาแล้ว 2 เดือน ระหว่างเดือนพฤศจิกาน ถึง ธันวาคม 2566

ในเรื่องนี้ นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชี้แจงว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้วและดำเนินการอย่างเร่งด่วน พร้อมกับทำหนังสือชี้แจงไปยังศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมทุกคน เพื่ออธิบายถึงเหตุผลในการเบิกจ่ายเงินตอบแทนรายเดือนและค่ารักษาพยาบาลล่าช้า เนื่องจากในปีงบประมาณ 2567 สำนักงบประมาณ เห็นชอบให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน สำหรับกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม วงเงินงบประมาณ 50,720,200 บาท แต่กรมบัญชีกลางได้อนุมัติประมาณการรายจ่ายกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 เพียง 11,500,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าที่สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบไว้ จำนวน 39,220,200 บาท ทำให้มีเงินงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม

นายโกวิท ระบุว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 15 มกราคม 2567 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบขอปรับวงเงินประมาณรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติมอีกจำนวน 39,220,200 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ปรับประมาณการรายจ่ายฯ เพิ่มเติม ตามวงเงินดังกล่าว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม จำนวน 1,000,000 บาท และ 2. โครงการสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จำนวน 38,220,200 บาท

ขณะเดียวกัน นายโกวิท ยังได้ชี้แจงกรณีการเดินทางไปต่างประเทศและต่างจังหวัด ว่า เป็นการดำเนินการตามนโยบายของปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลให้มากขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิด-19 และตามที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย และที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น
การเข้าร่วมงานสัมมนา 2023 Global Multilateral Content Forum และการประชุมเจรจาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือของไทย กับ เกาหลีใต้ ด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน 2566 ตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นผู้แทนนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกม และการสนับสนุน Content ของภาครัฐ เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น