xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่ไฟเขียวอนุมัติสถานศึกษา 40 แห่งเปิดเรียน On Site ได้ พร้อมมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:เชียงใหม่ - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ไฟเขียวมีมติเห็นชอบให้สถานศึกษา 40 แห่งเปิดเรียนแบบ On Site ได้แล้ว เริ่มตั้งแต่ 15 ก.ย. 64 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่รระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มข้น พร้อมแผนเผชิญเหตุ ทั้งการจัดเตรียมสถานที่กักตัว และจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม


วันนี้ (14 ก.ย. 64) ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงแนวทางการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ว่า เมื่อวานนี้ (13 ก.ย. 64) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอรายชื่อสถานศึกษา จำนวน 40 แห่ง แยกเป็น โรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา 4 แห่ง โรงเรียนนานาชาติ 16 แห่ง และโรงเรียนเอกชนอีก 20 โรงเรียน ที่มีความประสงค์จะขอจัดการเรียนการสอนแบบ On site โดยทุกโรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 (สคร.1) และคณะกรรมการการศึกษาในระดับพื้นที่อำเภอ เทศบาล ที่ให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อนำเสนอมาตรการจัดการเรียนการสอนตามปกติของแต่ละสถานศึกษา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนต่อไป


สำหรับโรงเรียนที่จะผ่านและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะต้องมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน นอกจากการผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว จะต้องมีการเสนอแนวทาวปฏิบัติที่จะดำเนินการ เช่น จำนวนการฉีดวัคซีนของบุคลากรทางการศึกษา การจัดพื้นที่รับประทานอาหาร การดูแล กำกับ รถรับส่งนักเรียน การจัดทำแผนเผชิญเหตุหากพบการติดเชื้อในสถานศึกษา การเตรียมสถานที่กักตัว หรือการตั้งโรงพยาบาลสนาม เป็นต้น โดยลักษณะการเปิดการเรียนการสอนจะไม่เหมือนเดิม อาจต้องมีการสลับวันในการเรียนเพื่อลดความแออัด ส่วนการรับประทานอาหาร ขอให้จัดเป็นอาหารกล่องให้แยกรับประทานกันในห้องเรียน หรือรณรงค์ให้ผู้ปกครองจัดห่อข้าวให้นักเรียนไปรับประทานที่โรงเรียน การจัดโซนนักเรียนระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษาแยกออกจากกัน และวางมาตรการควบคุมให้ดีที่สุด


ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ได้ขอให้ทางโรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกแห่งทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองประกอบการตัดสินใจ ว่ามีความพร้อมให้บุตร-หลานกลับมาเรียนในรูปแบบ On Site หรือไม่ หากรายใดไม่พร้อม ทางโรงเรียนต้องจัดการเรียนออนไลน์ให้เด็กนักเรียน ส่วนรายใดที่ผู้ปกครองยินยอมให้มาเรียนแบบปกติได้ก็ให้มาเรียนแบบสลับวัน หรือเรียนแบบเว้นระยะห่าง
กำลังโหลดความคิดเห็น...