xs
xsm
sm
md
lg

เปิดแบบ”ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา” 50 กม. ทุ่มเวนคืน 9.7พันล้านบาทเปืดพื้นที่ 4 อำเภอก่อสร้างปี 67

เผยแพร่:   ปรับปรุง:กรมทางหลวงเปิดแบบ”ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา” ระยะทาง 50 กม. ขนาด 6 ช่องจราจรพร้อมทางแยกต่างระดับ 8 แห่ง ผ่าน4 อำเภอ ค่าก่อสร้าง 2.35 หมื่นล้านบาท เวนคืน 9.7 พันล้านบาท จ่อออกพ.รฎ.เวนคืน ปี65 ก่อสร้างปี67-70 เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์โซนตะวันออกรองรับEEC

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีทางหลวงสายสำคัญที่ตัดผ่านตัวเมืองฉะเชิงเทรา คือ ทางหลวงหมายเลข 304 ( ถนนสุวินทวงศ์)ทางหลวงหมายเลข 3200 ทางหลวงหมายเลข 314 และทางหลวงหมายเลข 315 เนื่องจากการพัฒนาของพื้นที่โดยรอบเป็นย่านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ทำให้ยานพาหนะขนาดใหญ่ที่เดินทางระหว่างจังหวัดหรือภูมิภาค ที่ใช้เส้นทางนี้ผ่านตัวเมืองฉะเชิงเทรามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความแออัดขึ้นในการสัญจรย่านเขตเมือง ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง

กรมทางหลวงจึงมีแนวคิดที่จะก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในเขตตัวเมืองและเส้นทางเชื่อมโยง ช่วยส่งเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนของจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีความสมบูรณ์ ทำให้การเดินทางและขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการขนส่งโลจิสติกส์ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยงบประมาณเบื้องต้นสำหรับการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว ประมาณ 33,200 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าก่อสร้างประมาณ 23,500 ล้านบาท และค่าเวนคืนประมาณ 9,700 ล้านบาท

ลักษณะโครงการเป็นวงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร รูปแบบเป็นทางหลวงขนาด 6 ช่องจราจร โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทางหลวงหมายเลข 304 (สุวินทวงศ์-ฉะเชิงเทรา) บริเวณจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 365 (แยกสตาร์ไลท์) โดยพื้นที่ที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ประกอบด้วยพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอคลองเขื่อน อำเภอบางคล้า และอำเภอบ้านโพธิ์

โดยได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียด เป็น 3 ตอน ดังนี้

1. ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านเหนือ) ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 304 (ประมาณ กม.63+712) บริเวณจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 365 (แยกสตาร์ไลท์) และสิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข 304 (ประมาณ กม.82+200) ซึ่งจะเป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่าง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า

2. ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านใต้) ส่วนที่ 1 ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 304 (ประมาณ กม.82+200) และสิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข 314 (ประมาณ กม.14+800) ซึ่งจะเป็นโครงข่าย เชื่อมระหว่าง ตำบลสาวชะโงกอำเภอบางคล้า และตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์

3. ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา (ด้านใต้) ส่วนที่ 2 ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 314 (ประมาณ กม.14+800) และสิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข 304 (ประมาณ กม.63+712) บริเวณจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 365 (แยกสตาร์ไลท์) ซึ่งจะเป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่าง ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ และตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดสายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา โดยโครงการมีจุดตัดกับโครงข่ายทางหลวงในบริเวณต่างๆ ซึ่งได้พิจารณาออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับไว้ทั้งหมด จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย

1. บริเวณจุดตัดทางหลวง หมายเลข 365 (ทางแยกต่างระดับท่าไข่) ออกแบบสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 365 ขนาด 3 ช่องจราจร และออกแบบสะพานเลี้ยวขวา ขนาด 1 ช่องจราจร โดยจัดการจราจรบริเวณพื้นราบให้มีจุดกลับรถใต้สะพาน และจุดกลับรถในแนวทางหลวงหมายเลข 365

2. บริเวณจุดตัดทางหลวง หมายเลข 3200 (ทางแยกต่างระดับบางขวัญ) ออกแบบสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 3200 และข้ามทางรถไฟ ขนาด 6 ช่องจราจร ทางเชื่อมแบบเลี้ยววน (Loop ramp) ขนาด 2 ช่องจราจร สะพานเชื่อมทางหลวงหมายเลข 3200 ขนาด 1 ช่องจราจร และสะพานเชื่อมแยกออกจากทางหลวงหมายเลข 3200 ขนาด 1 ช่องจราจร การจราจรพื้นราบมีจุดกลับรถใต้สะพาน

3. บริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 304 (ทางแยกต่างระดับเสม็ดใต้) ออกแบบเป็นสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 304 ขนาด 6 ช่องจราจร ทางเชื่อมแบบเลี้ยววน (Loop ramp) จำนวน 2 ช่องจราจร และทางเชื่อมแบบวนกึ่งตรง (Semi - directional ramp) จำนวน 2 ช่องจราจร การจราจรพื้นราบมีจุดกลับรถใต้สะพาน

4. บริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ทางแยกต่างระดับหนองบัว) ออกแบบสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 315 และทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา - สัตหีบ (เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน) ขนาด 6 ช่องจราจร และสะพานทางเชื่อม การจราจรพื้นราบมีจุดกลับรถใต้สะพาน

5. บริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 314 (ทางแยกต่างระดับประเวศ 1) ออกแบบสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 314 ขนาด 6 ช่องจราจร ทางเชื่อมลักษณะเลี้ยววน (Loop ramp) ขนาด 1 ช่องจราจร และสะพานยกระดับแบบทางเชื่อมวนกึ่งตรง (Semi-directional ramp) ขนาด 1 ช่องจราจร การจราจรพื้นราบมีจุดกลับรถใต้สะพาน

6. บริเวณจุดตัดทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 (ทางแยกต่างระดับประเวศ 2) ออกแบบสะพานยกระดับข้ามทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 ขนาด 2 ช่องจราจร และสะพานข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ ขนาด 6 ช่องจราจร การจราจรพื้นราบมีจุดกลับรถใต้สะพาน

7. บริเวณจุดตัดทางหลวงชนบทสาย ฉช.2004 (ทางแยกต่างระดับบางเตย) ออกแบบสะพานยกระดับข้ามทางหลวงชนบทสาย ฉช.2004 ขนาด 6 ช่องจราจร การจราจรพื้นราบเป็นวงเวียน

8. บริเวณทางแยกทางหลวงหมายเลข 304 (ทางแยกต่างระดับวังตะเคียน) ออกแบบสะพานยกระดับในแนวทางหลวงหมายเลข 304 ข้ามทางเลี่ยงเมือง ขนาด 3 ช่องจราจร และออกแบบทางลอด ลอดใต้ทางหลวงหมายเลข 304 ขนาด 4 ช่องจราจร การจราจรพื้นราบเป็นวงเวียน

นอกจากนี้ ในโครงการยังมีสะพานข้ามทางรถไฟ จำนวน 3 แห่ง โดยก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟสาย กรุงเทพฯ -ฉะเชิงเทรา จำนวน 2 แห่ง และสะพานข้ามทางรถไฟ สายฉะเชิงเทรา – อรัญประเทศ จำนวน 1 แห่ง และมีสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง จำนวน 2 แห่ง

ทั้งนี้ สถานะปัจจุบันของโครงการทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ ได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ และสำหรับโครงการทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ นั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

หลังจากนี้กรมทางหลวงจะดำเนินการในขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมการ ในการขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินประมาณ ปี 2565 - 2566 ทั้งนี้หากโครงการได้ดำเนินการในขั้นตอนการเวนคืนที่ดินแล้ว กรมทางหลวงจะดำเนินการเสนอของบประมาณดำเนินการก่อสร้างต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ประมาณ ปี 2567 แล้วเสร็จ ปี 2570


กำลังโหลดความคิดเห็น...